Gå videre til innhold
Ja til klimakrav, byggenæringen trenger forutsigbarhet for grønne investeringer, skriver Katharina Th. Bramslev
Ja til klimakrav, byggenæringen trenger forutsigbarhet for grønne investeringer, skriver Katharina Th. Bramslev

Blogginnlegg -

Klimakrav til materialer i byggteknisk forskrift styrker byggenæringen

Direktoratet for byggkvalitet inviterte nylig til et innspillsmøte om mulige klimagasskrav i bygningsregelverket, herunder TEK17. Det hilser vi varmt velkommen. Grønn Byggallianse har sammen med store deler av næringen etterspurt krav om reduserte klimagassutslipp fra materialer i flere år. Det er det minst tre viktige grunner til;

  • næringen trenger forutsigbarhet for grønne investeringer
  • det vil styrke norske bedrifters internasjonale konkurransekraft
  • det er nødvendig for å få nok volum på klimakutt

Forutsigbarhet gjennom lovkrav er viktig for at bedrifter får økonomisk sikkerhet for å investere i grønne materialer og bygg. Ved å sette et krav om et maksutslipp fra materialer i nybygg og totalrehabiliteringer, samt en tydelig innstrammingsplan for tillatte maksutslipp i årene som kommer, vil markedet vite at etterspørselen etter lavutslippsprodukter og –bygg kommer. Danmark og Frankrike har allerede vedtatt å innføre grenseverdier for klimagassutslipp fra materialer med en periodevisskjerping av kravene. Og flere europeiske land er i prosess med å innføre det samme.

Klimautvalget som leverte sin rapport i november i fjor,anbefaler å holde tritt med utviklingen i Europa. De skriver at norske bedrifter kan risikere å tape konkurransekraft i det europeiske markedet dersom omstillingen i Norge går saktere enn den europeiske grønne næringsutviklingen. Etterspørsel etter lavkarbonprodukter og -teknologi er særlig viktig for materialprodusenter som eksporterer sine produkter. Men også resten av BAE-næringen vil kunne merke det hvis vi blir en klimasinke. Med dårlig tilgang på lavutslippsmaterialer i Norge, vil norske bygg få et dårligere klimafotavtrykk. Klimagassutslipp fra materialer betyr mye for fotavtrykket fra bygg og infrastruktur og dermed for selskap som bygger, bestiller eller eier dette. Nye krav til selskapers bærekraftsrapportering (CSRD) tvinger fram dokumentasjon på hvert enkelt selskaps klimafotavtrykk og vi ser et ønske hos mange om å kunne rapportere gode resultater.

Til slutt behov for volum; selv om mange av våre medlemmer lenge har etterspurt, designet med og produsert lavutslippsmaterialer, må bruken skaleres opp for å gi tilstrekkelige og nødvendige klimakutt. Fremoverlente aktører har, ikke minst gjennom FutureBuilt- prosjektene, gått foran og tatt oppstartskostnader ved ny teknologi, høstet erfaringer som andre kan lære av og vist vei. I nasjonal sammenheng synes dessverre knapt denne innsatsen fordi de klimaambisiøse prosjektene er for få. Vi når ikke våre klimamål uten at alle etter hvert bygger som de beste. For å få med alle, tror vi at klimakravene må inn i forskriftene.

Viktige årsaker til at for få ikke tar ut klimasparepotensialet i dag, er dels manglende kunnskap om hvordan det kan gjøres og dels fordommer om kostnader. Veldig mange tror fortsatt at det er dyrt å bygge med materialer som gir lavere klimagassutslipp. Det trenger det ikke å være. Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, Norsk eiendom og Grønn Byggallianse har gitt ut veiledere som viser at et bygg kan oppnå 20 % utslippskutt fra materialer uten økte kostnader, så lenge man planlegger for det tidlig. Større utslippskutt trenger heller ikke å være veldig kostbart.

Det er derfor på høy tid å innføre et krav om klimakutt fra materialer i byggteknisk forskrift. Vi mener et minimumskrav bør være 20% reduksjon av klimagassutslipp fra materialbruk i forhold til en referanseverdi i TEK17. Vi har allerede et tilstrekkelig faktagrunnlag til å sette referanseverdier for klimagassutslipp fra materialbruk per kvadratmeter. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har publisert referanseverdier, som både er tatt inn i BREEAM-NOR-manualen, og benyttes som utgangspunkt i FutureBuilts nye referansebane ZERO 3.0. Det finnes også et godt nordisk faktagrunnlag som kan brukes.

Vi er også trygge på at våre mest fremoverlente medlemmer vil fortsette å bane vei for ytterligere innstramminger gjennom sine ambisiøse forbildeprosjekter, som tjener til inspirasjon og erfaringsoverføring for bredden i vår sektor.

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897