Gå videre til innhold
Resultatet av kommune- og fylkestingsvalget i september vil ha stor innflytelse på om Norge når klima- og miljømålene innen 2030, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.
Resultatet av kommune- og fylkestingsvalget i september vil ha stor innflytelse på om Norge når klima- og miljømålene innen 2030, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

Blogginnlegg -

Leder: Kommende kommunevalg kan avgjøre om vi når klimamålene

Kommune- og fylkestingsvalget i september betyr mye for hvilken klimapolitikk Norges kommuner fører de neste fire årene, og vi tror resultatet av valget vil ha stor innflytelse på om Norge når klima- og miljømålene innen 2030.

Ekstremværet «Hans» er ferdig med sine herjinger og har satt mange lokalsamfunn på hodet. Tusentalls mennesker er evakuert og betydelige skader på vei, jernbane og eiendommer må rettes opp i og kompenseres. Norsk Naturskadepool og Finans Norge anslår at erstatningene etter «Hans» kan bli opp mot 900 millioner kroner.

I år har vi sett ekstreme værsituasjoner i alle verdenshjørner, og forskerne er klare på at dette er effekter av klimaendringer. Det er liten tvil om at det haster med å kutte i klimagassutslipp, hvert tonn teller og alle må bidra.

Kommende valg avgjør om vi får politikere som våger og klarer å ta nødvendige grep. I Norge har kommuner stor makt til å kutte i klimagassutslipp om de vil. Kommunene Bergen og Oslo har valgt å ta inn bestemmelser om klima i sine arealplaner. Oslo har i sommer lagt ut ny arealplan til høring med en rekke nye klima- og miljøkrav. De har foreslått svært konkrete og omfattende forslag og gjenspeiler at det må kuttes på mange fronter samtidig. Med kravene er det tydelig at Oslo kommune vil at BAE-sektoren reduserer sine klimagassutslipp og begrense nedbygging av natur.

Utslipp fra produksjon av bygningsmaterialer utgjør den klart største utslippsposten fra bygg og anlegg. Oslo har i arealplanen foreslått krav til 20 prosent dokumenterte klimakutt fra materialer i 2025 og deretter en innskjerping til 50 prosent kutt i 2030. De har også foreslått krav til grundige vurderinger om ombruksmuligheter før bygg rives, og krav til 50 prosent utslippsfri bygge- og anleggsplass frem til 2030. Oslo viser med sitt forslag konkret hva en kommune kan legge inn av klimabestemmelser i arealplanen.

Jeg skal delta i paneldebatt om klimabestemmelsene i forslaget senere i august og det blir spennende å høre hvordan forslaget mottas av næringen. Vi tror mange i eiendomssektoren er modne for slike krav nå og ser nødvendigheten av at vi gjennomfører klimatiltak som monner.

Utslipp fra veitransport er også en stor utslippskilde i norske kommuner. Kommuner bestemmer over egen arealpolitikk, og kommuner kan velge å bygge ned store naturområder for å gjøre det mulig med hytter eller eneboligfelt, som igjen vil kreve mye ny infrastruktur som veier og vann- og avløp. Slik spredt utbygging har ikke bare høye klimagassutslipp per boenhet, men skaper også utslipp fra fremtidig transport. Nedbygging av karbonrik natur som myr og skog til nye bygg og infrastruktur forårsaker også store klimagassutslipp. Kommuner kan imidlertid velge å konsentrere hyttebygging, fortette i sentrumsnære områder, og bygge bolig-, utdannings-, aktivitets- og arbeidstilbud i nærheten av hverandre. Når flere kan bo i høyden, vil det ofte bety lavere klimagassutslipp per boenhet. Med fortetting og knutepunktsutvikling får vi klimagevinster ved redusert transportbehov, fordi flere vil velge å ta kollektivt, gå og sykle.

Kommuner har også myndighet til å stimulere til mer sykkel og gange og mindre bilbruk. I dag må boligutviklere sette av areal til parkering i henhold til kommunal parkeringsnorm. Det er et areal flere eiendomsutviklere mener kunne vært utnyttet bedre enn til parkering av biler. Kommuner kan selv beslutte at antallet p-plasser per boenhet skal ned, og kan velge å benytte tidligere p-areal i leilighetskompleks til bildeling og sykkelparkering. Oslo kommune er blant kommunene som har tatt et slikt grep i sin parkeringsnorm.

Det er kort tid til 2030 når Norge skal ha mer enn halvert sine klimagassutslipp. Så langt ligger vi an til å klare om lag 25 prosent. Det er med andre ord en gigantisk innsats over få år som må til.

Derfor må alle gjøre sitt, ikke minst må mye klimahandling skje i kommunene. Noe kommer til å koste penger, men vi har nylig erfart at det trolig vil koste langt mer å ikke gjøre noe. Vi håper partiene griper muligheten til å vise at de ønsker å gjennomføre klima- og miljøtiltak som monner, og at velgerne støtter opp om klima- og miljøtiltak. Godt valg!

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897