Gå videre til innhold
Hvis politikere og næringsliv ser mulighetene og ikke begrensninger i det klimautvalgets rapport beskriver, vil omstillingen til lavutslippssamfunnet kunne gi nye muligheter for verdiskaping, og det trenger ikke å gå bekostning av en bedre hverdag.
Hvis politikere og næringsliv ser mulighetene og ikke begrensninger i det klimautvalgets rapport beskriver, vil omstillingen til lavutslippssamfunnet kunne gi nye muligheter for verdiskaping, og det trenger ikke å gå bekostning av en bedre hverdag.

Blogginnlegg -

Vi har fortsatt et valg

I en tid der overskriftene for byggenæringen er preget av tomme ordrebøker og konkurser, la Klimautvalget nylig fram sin rapport «Omstilling til lavutslipp - Veivalg for klimapolitikken mot 2050», og minnet oss om andre store samfunnsutfordringer. «Aldri kast bort en god krise», er det noe som heter, så kanskje er det ikke bare uheldig at vi får flere alvorlige kriser på bordet samtidig. Etter to års grundig arbeid har utvalget lagt fram en svært solid rapport på nær 400 sider som gir gir nyttig kunnskap, viser alvoret i utfordringene og gir konkrete råd og vi anbefaler alle medlemmer å lese den.

Klimautvalgets rapport er befriende tydelig og inneholder flere anbefalinger som næringslivet kan bruke i sin strategiutvikling. Mange av anbefalingene er rettet mot bygg-, anlegg- og eiendomssektoren, eksempelvis:

  • invester i energieffektivisering og utnytt lokal fornybar energi, som solenergi på tak og vegger og varmepumpe, fordi ALL energi i framtiden må være utslippsfri
  • effektiviser arealbruken og øk rehabilitering, fordi mange av ressursene vi bruker til bygg og anlegg er svært begrenset og må brukes til annet
  • stans nedbygging av natur, fordi bevaring av naturens karbonlagre er avgjørende for å nå klimamålene og arealbruksendringer og oppstykking av arealene er største trussel mot naturmangfoldet i Norge

Selv om dette var et klimautvalg, er utvalget klar på at vi må ta hensyn til både klima, ressursbruk og naturmangfold samtidig. Utvalget peker på flere dilemma der et tiltak kan gi klimagassreduksjoner, men være negativt for naturmangfold, eksempelvis biobrensel til oppvarming eller utbygging av vindmøller på land. Utvalget oppfordrer beslutningstakere til å bruke en trafikklysmodell, og velge alternativet som gir grønt lys for alle tre utfordringer samtidig. Og de finnes, for eksempel rehabilitering framfor nybygging, som både reduserer klimagassutslipp fra nye materialer, sparer materialressurser og unngår nedbygging av natur.

Noe annet utvalget anbefaler, er «planvask» av tidligere godkjente utbyggingsplaner, for å se om planene finner sted i sårbar natur og på myr. Utvalget fremhever at det er planer for å bygge ned natur i en størrelse som tilsvarer nesten 40 prosent av eksisterende utbygd areal og anbefaler en ny vurdering av dette. I tillegg kommer areal til samferdsel, idrettsanlegg og «andre formål» som energianlegg. Utvalget anbefaler også «prosjektvask» og særlig av samferdselsprosjekter. Disse har blitt bestilt for flere år siden, med liten tanke på naturbevaring og klimagassreduksjoner.

«Vi har fortsatt et valg, men vinduet lukker seg raskt», er en viktig påminnelse fra en av ungdommene som ble bedt om å gi et bidrag til Klimautvalgets ferske rapport. Politiske beslutninger som tas i dag, og de veivalgene som næringslivet tar, vil forme samfunnet i 2050 og som dagens unge vil leve i. Med mindre vi raskt endrer kurs, sier forskerne at det kan være et samfunn med drastiske endringer i klima og artsmangfold, med store konsekvenser for levevillkår for både dyr og mennesker.

Mange har mistet troen på at Norge når vedtatte klima- og naturmål. Klimautvalget derimot, sier det samme som denne ungdommen. Det ga meg nytt håp om at det fortsatt er mulig å unngå de verste følgene av klimaendringer. Vi har tid til å endre kurs, vi har teknologien og vi har pengene som skal til. Vi har et reelt valg, men vi må ha en politikk som favner bredere, som er mer langsiktig og som iverksettes umiddelbart.

Klimautvalgets rapport er en særs grundig beskrivelse av klimautfordringens årsaker, kompleksitet og alarmerende konsekvenser, men anbefaler også veivalg. Vi i Grønn Byggallianse vil bruke rapporten til å hjelpe våre medlemmer til å prioritere innsats der den kan ha størst effekt. Vi vil hjelpe medlemmene med å se nye forretningsmuligheter i grønn omstilling, og vise fram de gode eksemplene som andre kan lære av. Hvis politikere og næringsliv ser mulighetene og ikke begrensninger i det rapporten beskriver, vil omstillingen til lavutslippssamfunnet kunne gi nye muligheter for verdiskaping, og det trenger ikke å gå bekostning av en bedre hverdag.

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897