Gå videre til innhold
Med en fersk veileder tydeliggjør Plan- og bygningsetaten i Oslo, med Siri Gauthun Kielland i spissen, hvilke kriterier eiendomsutviklere i Oslo-området må ta hensyn til. Foto: Tom A. Kolstad
Med en fersk veileder tydeliggjør Plan- og bygningsetaten i Oslo, med Siri Gauthun Kielland i spissen, hvilke kriterier eiendomsutviklere i Oslo-området må ta hensyn til. Foto: Tom A. Kolstad

Nyhet -

Nå må utbygger i Oslo synliggjøre klimakutt og -tilpasning i alle plansaker

I en fersk veileder beskriver Plan- og bygningsetaten i Oslo hvordan de vurderer klimakonsekvenser i planprosesser og hvordan man imøtekommer klimakriteriene. – Alle planer blir vurdert opp mot disse kriteriene, sier direktør Siri Gauthun Kielland.

Oslo kommune vedtok nylig en ny klimastrategi med ambisiøse klimamål. Innen 2030 skal kommunen kutte direkte klimagassutslipp med 95 prosent, sammenliknet med 2009-nivå og utvikle en klimarobust by som tåler klimaendringene.

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et sett med klimakriterier til bruk i plan- og byggesaksbehandlingen.

– Klimakriteriene skal bidra til å synliggjøre de enkelte prosjektenes klimakonsekvenser, bidra til å nå utslippsmålet og evne til å møte klimaendringene, sier Kielland.

Vil ha mest mulig klimavennlig utbygging

Kielland har vært direktør for Plan- og bygningsetaten siden i fjor. Hun har overtatt ledertrøyen i en periode da klima stadig kommer høyere på agendaen, både hos kommunen og i bygg- og eiendomssektoren.

Med klimakriteriene og den ferske veilederen, gjør etaten det tydeligere hvilke kriterier eiendomsutviklere i Oslo-området må ta hensyn til.

– All utbygging medfører klimagassutslipp, og kan føre til at byen blir mer sårbar i møte med klimaendringene. Klimakriteriene er utarbeidet som en hjelp til å kvalitetssikre at utbygging skjer på en mest mulig klimavennlig og klimatilpasset måte, forteller Kielland.

Vurderer seks hovedtemaer

Kriteriesettet består av seks hovedtemaer, som alle er viktige innsatsområder for å nå klimamålene. De seks temaene er:

  • grønn mobilitet
  • blågrønn struktur
  • overvannshåndtering
  • energiløsninger
  • gjenbruk og materialvalg
  • fossilfri byggefase.

Innenfor hvert tema ligger det en håndfull kriterier som skal brukes som en veiledning til forslagsstillere og utbyggere om hva som er gode klimavalg.

Plan- og bygningsetaten skal vurdere alle innsendte planer opp mot klimakriteriene.

– I veilederen presenterer vi hvilke klimakriterier vi bruker i våre vurderinger. Forslagsstiller bes om å redegjøre for klimakriteriene så tidlig som mulig i planprosessen. Slik får vi et godt grunnlag for å gjøre en helhetlig vurdering av klimakonsekvensene planene vil ha, forteller direktøren.

PBEs klimavurdering vil følge planforslag både når de legges ut til offentlig ettersyn og når de sendes til politisk behandling.

Tenk på klima tidlig i prosjektet

Daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev oppfordrer alle medlemmer til å sette seg godt inn i klimakriteriene.

– Det stilles stadig tydeligere klima- og miljøkrav til vår bransje, både fra myndigheter, finanssektoren og fra bransjen selv. For å klare å redusere klimagassutslipp og klimarisiko i et prosjekt, må man tenke på dette fra starten av og gjøre nytte av de verktøyene som finnes, sier Bramslev.

Grønn Byggallianse vil fra høsten tilby kurs til byggeiere om hvordan de skal bestille og bruke resultater fra klimagassregnskap.

Nyttige ressurser:

Emner

Kategorier

Kontakter

Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897